Sonuçlar

i

Mevcut ihtiyaçların karşılaştırmalı olarak araştırılması ve değerlendirilmesi, gençlik çalışmaları üzerine çalışma raporu

Bu kılavuzlar, gençlik çalışması alanında uzmanların beceri ihtiyaçlarının tanımlanması ve eğitim kılavuzlarının geliştirilmesi ve kültürlerarası iletişim ve uyuşmazlıkların çözümü üzerine bilimsel ve eğitimsel arka plan bilgilerinin derlenmesi gibi proje sonuçlarının geliştirilmesinde uyulması gereken temel gerçekler hakkında bir çerçeve sağlaması için önem arz etmektedir. 

Gençlik çalışmalarına yönelik günlük uygulamaların iyileştirilmesi adına yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bir yaklaşım sağlamak amacıyla En İyi Uygulama Koleksiyonu sunmaktadır. Kılavuz, kültürlerarası iletişim ve çatışma çözümü ile ilgili en son bulgulara ilişkin temel gerçekleri içerecek ve proje sırasında geliştirilen fikir çıktıların takip edilmesi için esas temelleri sunacaktır.

Bu çıktı, gençlik çalışanlarının gençlere yönelik çalışmaları ile ilgili iyi uygulamaları ve modelleri bir araya getirilmesini ve analiz edilmesini amaçlamaktadır. Alandaki literatür taraması ve saha araştırması, temel ilkelerin ve en iyi uygulama yaklaşımlarının belirlenmesi ile sonuçlanacak ve projenin ve eğitim kursunun geliştirilmesinin odağını oluşturacaktır.

Bu fikri çıktı, iyi uygulamaların değerlendirmesini, temel bulguları ve her bir ortak ülkenin gençlik çalışmasının ihtiyaçlarına ilişkin iki odak grup tartışmasının sonuçlarını derleyen ve aşağıdaki hedef grupları ele alan bir rapor olacaktır: 

 • Gençlik çalışanları
 • Gençlik çalışanlarıyla çalışan kurumlar
 • Gençlik çalışması mesleğini temsil eden ağlar
 • Karar vericiler, gençlik çalışmaları ile çalışan veya gençlik çalışmaları için finansman sağlayan kamu yetkilileri
Also available in: ITDEESTR
l

Gençlik çalışmaları için eğitim modülleri tasarlamak ve pilot uygulamalar yapmak

Bu kılavuzlar, gençlik çalışması alanında uzmanların beceri ihtiyaçlarının tanımlanması ve eğitim kılavuzlarının geliştirilmesi ve kültürlerarası iletişim ve uyuşmazlıkların çözümü üzerine bilimsel ve eğitimsel arka plan bilgilerinin derlenmesi gibi proje sonuçlarının geliştirilmesinde uyulması gereken temel gerçekler hakkında bir çerçeve sağlaması için önem arz etmektedir. 

Gençlik çalışmalarına yönelik günlük uygulamaların iyileştirilmesi adına yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bir yaklaşım sağlamak amacıyla En İyi Uygulama Koleksiyonu sunmaktadır. Kılavuz, kültürlerarası iletişim ve çatışma çözümü ile ilgili en son bulgulara ilişkin temel gerçekleri içerecek ve proje sırasında geliştirilen fikir çıktıların takip edilmesi için esas temelleri sunacaktır. 

 Bu çıktı, gençlik çalışanlarının gençlere yönelik çalışmaları ile ilgili iyi uygulamaları ve modelleri bir araya getirilmesini ve analiz edilmesini amaçlamaktadır. Alandaki literatür taraması ve saha araştırması, temel ilkelerin ve en iyi uygulama yaklaşımlarının belirlenmesi ile sonuçlanacak ve projenin ve eğitim kursunun geliştirilmesinin odağını oluşturacaktır.

Bu fikri çıktı, iyi uygulamaların değerlendirmesini, temel bulguları ve her bir ortak ülkenin gençlik çalışmasının ihtiyaçlarına ilişkin iki odak grup tartışmasının sonuçlarını derleyen ve aşağıdaki hedef grupları ele alan bir rapor olacaktır: 

 • Gençlik çalışanları
 • Gençlik çalışanlarıyla çalışan kurumlar
 • Gençlik çalışması mesleğini temsil eden ağlar
 • Karar vericiler, gençlik çalışmaları ile çalışan veya gençlik çalışmaları için finansman sağlayan kamu yetkilileri

Also available in: ITDEESTR

Karma öğrenme uygulaması için eğitim videoları

Entelektüel çıktı, modülleri tamamlayan ve teorik olarak verilen bilginin altını çizen eğitim videoları içerecektir. Videolar, müfredatlarında harmanlanmış öğrenmeyi benimseyen eğitim kurumlarına yönelik bir içerik oluşturacaktır. Bu çıktı gençlik çalışanlarının kendi kendine öğrenme yaklaşımına sahip olma imkânı sunmaktadır. Dolayısıyla 3. Fikri çıktının hedef grubu bu konuda deneyimli gençlik çalışanları olacaktır. Kendi Kendine Eğitim için 12 videodan oluşan bir set (her ortak 2 video oluşturacaktır) üretilecektir. Videolar, harmanlanmış öğrenme konseptlerinde uygulanabilir olması nedenle tavsiye edilmektedir.

Fikri çıktı içerisinde geliştirilen modüllerin içeriğini tamamlayacaktır. Videolar, eğitim modüllerin deneme aşamasında tüm ortaklar tarafından geliştirilecek olup daha sonra altyazılarla tüm dillere çevrilecektir.

Gençlik çalışması alanında bir uzaktan eğitim programı ve LEVEL5 programı tasarlamak

Hedef Gruplar: Gençlik çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, gençlerle çalışan eğitmenlerdir. Amaç: Verilecek olan uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim, gençleri kültürlerarası iletişim ve çatışma çözümünün zorluklarına karşı nasıl başa çıkabilecekleri ve kültürel çeşitlilikle başa çıkma konusundaki yeterliliklerini geliştirme konusunda yönlendireceklerdir. Bu platform gençlik çalışanları için bir araçtır. Bir yandan onlara bu konuda gençlerle nasıl çalışılacağı konusunda bilgi vermek amacını taşımaktadır.

Modüller:

 1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Gençlik Bilgilendirme hizmeti (3 saat)
 2. Dijital Gençlik Bilgilendirme ve Danışmanlığı (2s)
 3. Gençliğin Katılımı ve Yetkilendirilmesi (2s)
 4. Planlama ve Yönetim (2 saat)
 5. Gençlik çalışmalarında oyun oynama ve malzeme kullanma (2s)

See a tutorial here

Metodolojinin gençlik ortamlarına dahil edilmesine ilişkin rehberler

Projenin 5. fikri çıktısı, aşağıda yer alan iki  konuda  tamamlayıcı özelliğinde olup ve kalite önerisi için bir dizi kılavuzdur:

 • Eğitim
 • Gençlik çalışanlarının çalışmaları 

Amaç, karar vericilere meta düzeyde uygulama için öneriler sağlayarak projenin önerilen metodolojisinin anaakımlaştırılmasını kolaylaştırmaktır. Bu kılavuzlar ve tavsiyeler özellikle şunları ele alacaktır:

 • Gençlik çalışanlarının eğitimi, öğretimi, güncellenmesi, uzmanlaşması vb. konulara ayrılmış karar vericiler ve dezavantajlı gençlerle uğraşan gençlik çalışanlarını istihdam eden politika yapıcılar, yerel yetkililer, devlet kurumları, hizmet sağlayıcılar vb. 

 Kılavuz esas olarak şunlardan oluşacaktır:

 • 2. Fikri çıktıda geliştirilen, gençlik çalışmasının teorik yaklaşımına gömülü metodolojiye kısa bir genel bakış
 • Gençlik çalışanları için mevcut ulusal eğitim gereksinimlerinin kısa bir haritası
 • 1. Fikri çıktıda tespit edilen, dezavantajlı gençlerle çalışan gençlik çalışanları için mevcut çalışma ortamlarının kısa bir haritası
 • Metodolojinin kalitesi, tutarlılığı ve tutarlılığının bir değerlendirmesi
 • Farklı ortamlarda (hem eğitimle ilgili hem de işle ilgili) uygulama için tespit edilen kalite kriterlerine göre, her türlü nihai gereksinim ve standart sistemine yanıt veren eksiksiz bir öneri seti.
Also available in: ITDEESTR